El Govern, ajuntaments, el sector agroalimentari de Lleida i els agents socials acorden les mesures per a garantir la seguretat en la campanya de la fruita

30/04/2020

El document concreta com s’ha de preparar els albergs i municipis que acullin treballadors durant la collita d’enguany en el marc de la COVID-19

Representants del Govern de la Generalitat, del sector agroalimentari, els agents socials i dels ajuntaments implicats de la demarcació de Lleida han aprovat aquest dimecres a la tarda el document que fixa els criteris i les recomanacions d’actuació en activitats i empreses agràries amb vista a l’inici de la campanya agrària. El protocol ha de garantir la seguretat dels treballadors i les treballadores en el context d’alerta sanitària per la COVID-19. I, al mateix temps, assegurar la producció en quantitat, qualitat i seguretat dels aliments, per garantir el proveïment de la població i del conjunt de les indústries agràries que en depenen.

El document s’ha aprovat en una reunió telemàtica amb els agents implicats presidida per la consellera d’Agricultura, Teresa Jordà, i en la qual també ha assistit el delegat de la Generalitat a Lleida, Ramon Farré. Aquest dimarts passat el Govern de la Generalitat va establir que la coordinació i el seguiment de la campanya es farà a través de diverses comissions tècniques com la que s’ha reunit avui amb els agents implicats de Lleida, on se centra el gruix de la campanya agrària. Dimarts que ve el document serà informat al Govern de la Generalitat, a instàncies del Departament d’Agricultura. Les recomanacions s’han fet de manera coordinada amb els departaments de Salut, Interior, Treball, Afers Socials i Famílies, i Territori i Sostenibilitat. Altres àmbits territorials poden assumir documents similars.

El document, consensuat amb el sector i els alcaldes i alcaldesses dels municipis afectats, fixa com a criteri general informar tot el personal sobre la malaltia, les vies de transmissió del virus i les mesures de prevenció individuals a prendre, amb especial èmfasi en les mesures higièniques.

En relació amb les visites externes, cada empresa o explotació haurà de fer una llista d’empreses externes que prestin serveis, i qualsevol persona que hagi d’entrar a l’empresa o explotació haurà de rebre la informació necessària sobre els procediments a seguir per protegir la salut pròpia i la dels treballadors. Alhora, caldrà limitar al màxim les visites externes i reduir-les només a les estrictament necessàries per a seguir amb la producció.

A més, les persones visitants, abans de fer cap operació, se sotmetran a la presa de temperatura. Si superen els 37º C, hauran de cessar la seva activitat i abandonar l’empresa o explotació. Els transportistes que vagin a carregar o descarregar es quedaran a la cabina del camió tant de temps com sigui possible, i en baixaran únicament per obrir les portes del camió, si cal, i tothom haurà de seguir les mesures higièniques habituals (mascareta, guants...).

Normes d’higiene i organització del treball

Com a mesures d’higiene personal, el protocol determina que els materials de protecció, de control de la temperatura i d’higiene seran proporcionats per l'empresa. En aquest apartat, també s’especifica la conveniència de prendre la temperatura 2 cops al dia, a l'arribada al lloc de treball i en finalitzar la jornada. Les persones que es neguin a la presa de temperatura no podran desenvolupar la seva activitat.

D’altra banda, a fi de mantenir una higiene adequada, els treballadors mantindran una freqüent i adequada higiene de mans i serà obligatori l’ús de mascaretes i guants, excepte quan les tasques encomanades no ho facin possible. En aquests casos, s’extremaran les mesures d’higiene.

Pel que fa a la higiene general, els magatzems o espais tancats i les explotacions hauran de reforçar la neteja i desinfecció dels serveis (WC) portàtils o fixos i de les instal·lacions, i s’hauran d’higienitzar permanentment els equips i les eines d'ús comú i ventilar diàriament les instal·lacions. Es col·locaran infografies sobre la higiene de mans, protecció personal i informació sobre la infecció en llocs visibles del centre de treball, especialment en lavabos, vestidors i menjadors. Les persones titulars, encarregades o responsables de l’empresa o de l’explotació seran les encarregades de supervisar els procediments de manipulació i de control de la higiene.

El protocol també determina que les empreses i els qui contracten treballadors disposin d’un Pla d’organització de treball que organitzi la feina de tal manera que s'evitin les aglomeracions i el contacte entre els treballadors per evitar possibles contagis i es doni una ràpida resposta en el cas que algun treballador presenti un símptoma, i així poder identificar els possibles contagis.

Aquest pla haurà de determinar una persona responsable encarregada de vetllar pel compliment de les mesures preventives previstes, assignar els equips i estris a utilitzar i prendre la temperatura, i s’habilitaran controls de compliment horari compatibles amb la prevenció de la transmissió de la COVID19. Les reunions s’han de dur a terme, prioritàriament, amb sistemes telemàtics.

Trasllat dels treballadors

Sobre els trasllats, el protocol estableix que, en general, s’han de fer sempre de manera individual. En vehicles particulars, hi poden anar un màxim de 2 persones si el conductor acompanya una persona que resideix al seu mateix domicili o desenvolupen la seva activitat al mateix centre de treball.

S’ha establert que, com a màxim, anirà una persona per cada fila de seients, amb la màxima distància possible entre ocupants (posicions en diagonal, no tot just darrere l’un de l’altre).

En els autocars que lloguen les empreses per al transport dels seus treballadors, s’ha de respectar el límit d’1/3 d’ocupació. És permès l’ús de motocicletes i bicicletes només per les causes de mobilitat previstes i de manera individual.

A més de limitar el nombre de persones dins el vehicle, tots els passatgers i el conductor han de dur mascareta i guants, ja que no es pot garantir la distància mínima de seguretat de com a mínim un metre i mig dins del vehicle.

Criteris per a allotjaments

El pla aborda també les condicions que han de complir els albergs i habitatges on s’allotgin els treballadors del camp. El propietari, abans de l’ocupació de l’habitatge o l’habitació, s’encarregarà de netejar-los i desinfectar-los. En els allotjaments, la distribució dels llocs de descans, taules per menjar, llits, etc. ha de tenir una distància mínima d’1,5 m entre les persones i s’evitarà fer ús de zones comunes. Cada habitatge ha de disposar de serveis higiènics amb WC, rentamans i dutxa, aigua freda i calenta, cuina, safareig/rentadora i habitacions amb ventilació.

El propietari garantirà la dotació de sabó per a les mans, detergent per a la roba i estris i productes per a la neteja i desinfecció. S’informarà expressament els seus ocupants sobre les mesures de ventilació de l'habitatge, hàbits d’higiene personal,  productes de neteja necessaris per a les desinfeccions, manipulació correcta dels aliments i higiene de la zona de la cuina.

També s’informarà sobre mesures preventives quan una persona arribi a l'allotjament després de la feina.

Mesures en àmbit municipal

El protocol també detalla el paper dels ajuntaments mentre duri la campanya agrària. En aquest sentit, els consistoris hauran de disposar d’una sèrie de dades concretes que els permetin preveure l’impacte de l’activitat de la campanya en el seu municipi i prevenir una alerta sanitària. El municipi haurà de conèixer el cens de la població sobrevinguda per a la campanya de recollida que s’allotja en el seu municipi, i també un cens dels albergs i allotjaments on s’allotgen. Aquesta informació haurà d’estar permanentment actualitzada.

Cada ajuntament ha d’establir les relacions adients amb els qui contracten persones per treballar a explotacions o centrals ubicades en el seu terme municipal de manera que pugui tenir coneixement puntual sobre les incidències de salut que es produeixin en relació amb la COVID19, als efectes de contribuir a protegir la salut pública.

Així, es recomana que els ajuntaments, amb la informació disponible, dimensionin els seus serveis (vigilància privada, protecció civil...) per fer complir les normes i recomanacions establertes per a la ciutadania en relació amb la COVID19.

En relació amb la necessitat d’aïllament, quan, per motius justificats, no es pugui fer l’aïllament en el domicili particular o a l’alberg públic o privat on s’allotgen, i per recomanació del servei de vigilància epidemiològica o les autoritats de Salut, les persones que requereixen aïllament o quarantena passaran aquesta situació en els espais municipals habilitats.

Això vol dir que cada municipi haurà de disposar d’uns espais municipals amb quatre zones diferenciades. Una zona neta i tres més per poder aïllar els qui tenen simptomatologia, els qui hi han tingut contacte estret i el positius. Aquests espais han de ser independents.

També és possible que diversos municipis comparteixin aquests espais quan calgui per absència de prou població o manca de disponibilitat d’espais (en aquest cas, s’hauran de posar d’acord per proporcionar els serveis bàsics a les persones confinades).

D’acord amb els serveis socials corresponents, locals o comarcals, les autoritats locals han de vetllar perquè les persones confinades tinguin els serveis d’alimentació escaients i els de neteja i desinfecció que siguin necessaris. En els espais municipals, la responsabilitat de la neteja i desinfecció correspon als ajuntaments. El protocol també determina les condicions que han de tenir aquestes espais.

Infolleida