Oberta la convocatòria de les subvencions per a fomentar l'activitat cultural entre les associacions i entitats locals a la ciutat de Balaguer

24/11/2022

Avui dijous dia 24 de novembre s’ha publicat al Butlletí Oficial de la província de Lleida la convocatòria per a la concessió de subvencions corresponent al Programa d’ajudes per la realització d’activitats culturals. En aquest document hi consten les bases reguladores de les subvencions o ajuts econòmics a associacions o entitats per a la realització, promoció i difusió de projectes i activitats culturals. Quant a la dotació econòmica, es destinaran un màxim de 30.000 € a aquest programa, la qual es finançarà a càrrec de l’aplicació pressupostària 2/3340/48000 del pressupost de l’anualitat 2022.

L’objectiu del programa és donar suport econòmic a dites activitats sempre i quan no figurin incloses en altres programes específics del mateix àmbit local.

Es podran subvencionar: activitats de dinamització cultural, com concursos i certàmens, trobades, aplecs, diades, setmanes culturals, festes temàtiques de cultura popular, cercaviles de foc, representacions i activitats de cultura popular i tradicional; activitats artístiques, com pintura, teatre, fotografia, música, dansa, festivals i programacions estables d’aquests àmbits culturals; i activitats de promoció i difusió cultural, com cursos, conferències, trobades, jornades, tallers, seminaris, congressos i premis.

També seran subvencionables totes aquelles que es considerin necessàries pel bon desenvolupament de l’activitat objecte de la subvenció o ajut.

En el cas de que es tracti de despeses d’adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables, caldrà que el beneficiari destini els béns a la finalitat concreta per a la qual es concedeix la subvenció durant un termini de cinc anys, en cas de béns que es puguin inscriure en un registre públic, o de dos anys per a al resta de béns.

Per a presentar-se a aquesta línia d'ajudes caldrà que l'entitat o associació tingui la seva seu social a Balaguer.

Igualment, des de la Paeria ja s’està treballant amb les noves bases, per a què les subvencions per 2023 puguin estar durant el primer trimestre de l’any vinent.

La sol·licitud de la subvenció amb la documentació exigida a les bases s’haurà de presentar a la Paeria de Balaguer, utilitzant els models que facilita l’Institut Municipal Progrés i Cultura. La data màxima per a la presentació de sol·licituds serà el dia 25 de desembre.

Tota la informació a http://www.balaguer.cat

Infolleida